محققان چینی موفق شده‌اند اولین میمون رزوس را کلون یا شبیه‌سازی کنند. این میمون به دلیل تشابه زیاد فیزیولوژی‌اش با انسان به‌طور گسترده در تحقیقات پزشکی به‌کاربرده می‌شود.میمون‌های شبیه‌سازی‌شده در آزمایشگاه می‌توانند مراحلی از تحقیقات پزشکی مانند تست کردن داروها را تسریع کنند. تشابه موبه‌موی ژنتیکی این حیوان‌ها، جواب‌های قطعی‌تری در مراحل آزمایشی در اختیار قرار می‌دهد.تلاش‌های قبلی برای کلون کردن میمون رزوس یا به تولد منجر نشده بود و یا اینکه حیوان چند ساعت بعد از تولد مرده بود.یکی از گروه‌های حمایت از حیوانات گفته است آن ها از این پیشرفت جدید بسیار نگران هستند .