کهن الگوها چیستند؟

۱ کهن الگوها، باور ها و رفتارهایی هستنند که از الگو های کهن تأثیر میگیرند. اما این الگو ها از کجا آمده اند؟ یکی از ابزارهایی که انسان اولیه برای توصیف هستی به کار می…